:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
กองคลัง
นางนิยม ดีบัว
ผู้อานวยการกองคลัง
นายจักรชัย นันทะผา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวปิยนาถ ธนะสูตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายจักรชัย นันทะผา
นักวิชาการเงินฯ รักษาราชการแทน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
นายจักรชัย นันทะผา
นักวิชาการเงินฯ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สน.)
นางสุริญญา แก้วเบี่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเพชรชนก จัวฮอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนงนภัส ก้อมมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัสสิตา เชื้อตาหมื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ