:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
กองช่าง
นางสาวนภาพร ยาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนภาพร ยาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวจิตธินันท์ ดีบัว
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นายสราวุฒิ คาวันดี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเจนณรงค์ พรหมรักษา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายรณชัย ตาทอง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายเกรียงไกร วงศ์ลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายบรรจบ คาแสน
คนงานขับรถแทรกเตอร์
นายมงคล หิงไธสง
คนงานขับรถรถเครน