:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
นางวิพาวัน ไตรยขันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ