:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางนิยม ดีบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
089-576-5166
นางวิพาวัน ไตรยขันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
086-2331078