:
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 0-4287-0026
สำนักปลัด
จ่าเอกธนกฤต ผาจิระวัฒนะชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการบริหารงานทั่วไป
นายภูวนนท์ สังฆะวงศ์
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
นายอโนชา ใจไว
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายธาตรี ตะหวด
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสาวจารุณี วางอภัย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางสาวพรชิตา วันหากิจ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นางสาวสุภาพร ยาที
นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ
นายแสนคม ผุโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชานาญงาน
นางสาวปิยะนุช อุดชาชน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางรัตติญา เชื้อตาหมื่น
ครู
นางเรียมฤดี มาลา
ครู
นางสุดาพร ครองตรี
ครู
นางวิลัยพร คาแสน
ครู
นางจิราภรณ์ สังฆะวงศ์
ครู
นายอำนาจ วรินทรา
นักป้องกันฯ (สนับสนุน)
นางประเสริฐ บัวพาสี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปทุมทิพย์ ยาวิไชย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอนุกูล จันทุม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเวนิกา จันทุม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนาถตยา พิลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเครือวัลย์ หล้านา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนงเยาว์ พรมหุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุดารักษ์ ซื่อรัมษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณิชา จันทะวงศ์
แม่บ้าน
นายชาติชาย จันทุม
นักการ
นายโยทิน เกษสี
คนงานขับรถยนต์
นายสิทธิชัย ทรานุกร
คนงานขับรถขยะ
นายสัจจา คาแสน
คนงานประจำรถขยะ
นายนิพนธ์ พรมดี
คนงานประจำรถขยะ
นายสันติ ทิพามา
คนงานขับรถยนต์บรรทุกน้าฯ
นายชาญชัย หารมา
คนงานดับเพลิง